• Algemene voorwaarden inzake de dienstverlening (adviesverlening, individuele overleg, interim management en online opleidingen) van 4BetterResults:
 • Door een cursus of een online-programma te bestellen of door advies, individuele begeleiding of interim-management te bestellen bij 4BetterResults, accepteert de klant de Algemene Voorwaarden en de Privacy voorwaarden.
 • De klant is verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van zijn of haar gegevens indien deze niet langer correct zijn.
 • Vertrouwelijkheid: Alle mondeling en schriftelijk verkregen informatie, documenten en bestanden worden door 4BetterResults vertrouwelijk behandeld, dit betekent:
  1. Dat alle gekregen documenten en bestanden indien gewenst worden terugbezorgd
  2. Dat er geen documenten of herkenbare informatie naar derden gaat.
 • Aansprakelijkheid: Alles wat u tijdens de dienstverlening (vb. opleiding, advies, individuele begeleiding, interim-management, …) van 4BetterResults verneemt, is met zorg bekomen en gegeven. De zaken die door 4BetterResults aangeraden worden, hebben al dikwijls – vaak tientallen keren – in de praktijk hun nut bewezen. 4BetterResults heeft tot doel de klant zo efficiënt mogelijk te helpen om de doelstellingen die de klant zich voorneemt, te realiseren. 4BetterResults zelf, noch medewerkers, noch onderaannemers of partners van 4BetterResults kunnen echter op enige wijze aansprakelijk worden gesteld voor het resultaat bekomen door het toepassen van het advies, de opleidingen, of enige andere dienstverlening van 4BetterResults. 4BetterResults is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van onze dienstverlening heeft verkregen. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 4BetterResults zelf of haar leidinggevenden.
 • Specifiek inzake de online-opleidingen:
   1. 4BetterResults beoogt de online-opleidingen continu ter beschikking te stellen. 4BetterResults garandeert echter niet dat het platform en de content ten allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal 4betterResults is ook gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de klant, de content of het platform buiten gebruik te stellen voor onderhoud of updates.
   2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die 4BetterResults ten dienste staan, is 4BetterResults te allen tijde gerechtigd om de activiteiten van de klant in verband met de online opleidingen (tijdelijk of definitief) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om verdere toegang tot de opleiding te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
    1. De klant handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
    2. 4BetterResults van mening is dat handelingen van de klant, andere gebruikers of 4BetterResults schade kan toebrengen. 4BetterResults zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
   3. De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur, tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten. Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder opzegformaliteit. 4BetterResults is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan de klant te verstrekken of te converteren.
   4. De klant is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van haar of zijn inloggegevens en mag zijn of haar inloggegevens niet aan derden verstrekken. 4BetterResults mag ervan uitgaan dat de klant ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn of haar Zodra de klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de klant dat aan 4BetterResults laten weten.
   5. Intellectuele rechten: Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten behoren van de onlineopleidingen behoren toe aan 4BetterResults.
    Niets uit het programma of het advies mag gekopieerd worden of op enige manier verspreid worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4BetterResults.
 • Overige afspraken
  1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
  2. 4BetterResults mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen
  3. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Contactgegevens:

4betterresults, Waterkeer 4, 8587 Spiere-Helkijn, België

Tel +32 (0)56 53 12 00 

support @ 4betterresults.be

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we het E-boek (pdf) best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

We zijn het wettelijk niet verplicht, maar we geloven zo sterk in onze opleidingen,
dat we je deze sterke & eenvoudige garantie geven:

Je weet nooit dat je intekent, en denkt: “hoh, dat is niet echt voor mij”. Geen probleem. Laat het ons weten binnen de 10 dagen (op support@4betterresults.com), we desactiveren je account, en je krijgt je geld terug. Want we willen dat iedere klant tevreden is.

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je E-Book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Je laatste stap:

Laat ons even weten waar we je e-book best naar toe sturen:

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Wil je meer winst? Met dezelfde inspanningen?

Unieke, vaak vergeten tips om lekker meer te verdienen 

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming

Profiteer nu van onze ervaring, pas meteen toe en pluk de vruchten direct.

Wil je meer winst? 

Met dezelfde inspanningen? 

Unieke, vaak vergeten tips die je meteen kan toepassen:

Veel leesplezier !

E-book 24 Essentiële hefbomen om meer te verdienen met je onderneming
24 direct toepasbare tips waar bedrijfsleiders niet meteen aan denken